ผู้เขียน หัวข้อ: เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  (อ่าน 2799 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Ki.rD_admin

  • ครูไทยเซ็นเตอร์
  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 172
    • ครูไทยเซ็นเตอร์

แบบทดสอบ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

เป็นแบบทดสอบที่นักเรียน สามารถทดสอบทำได้ด้วยต้นเอง มีเฉลยให้ที่ตอนท้ายของแบบทดสอบ

1. จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจคือข้อใด
   ก. การเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชาติ         
ข. การเพิ่มขึ้นของระดับราคาสินค้าและบริการ
   ค. การเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตของประเทศ         
   ง. การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการ

2. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
   ก. เป็นแนวทางการบริหารงานของรัฐบาล         
   ข. เป็นแนวทางสำหรับการลงทุนในอนาคต
   ค. เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ         
   ง. เป็นแนวทางการจัดสรรและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. ในสมัยรัฐบาลใดที่เริ่มมีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย
   ก. จอมพล ป.พิบูลสงคราม      ข. จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์            
   ค. จอมพลถนอม  กิตติขจร      ง. พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ

4. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2
   ก. เร่งรัดพัฒนาชนบท         ข. พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออก
   ค. กำหนดนโยบายวางแผนครอบครัว   ง. พัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานขนาดใหญ่   

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยฉบับใดที่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการพัฒนาคุณภาพประชากร
ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3      
   ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4   
   ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5   
   ง. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6

6. สาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 เน้นในเรื่องใด
   ก. แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน         
   ข. เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการทำงาน         
   ค. เน้นการพัฒนาชนบทและแก้ปัญหาความยากจนในชนบท         
   ง. ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายใดมากที่สุด
   ก. การลดปัญหาเงินเฟ้อ         ข. การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม
   ค. การเร่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   ง. การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคน

8. ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
   ก. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      ข. สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ   
   ค. คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา      ง. การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน

9. จากแผนพัฒนาฯ ตั้งแต่ฉบับแรกที่ผ่านมาของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน ปัญหาในข้อใดที่ยังคงเป็น      ปัญหาสำคัญ
   ก. ปัญหาเงินเฟ้อ            ข. ปัญหาความยากจน      
   ค. ปัญหาการขาดดุลการค้า      ง. ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

10. ข้อใดคือผลสำเร็จจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1
   ก. ความก้าวหน้าทางสังคม      ข. การแก้ปัญหาความยากจน

   ค. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ      ง. ขีดความสามารถของการแข่งขันกับสังคมภายนอก
11. ข้อใดสอดคล้องกับหลักการพัฒนาแบบยั่งยืน
   ก. การผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออก         
   ข. การคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่าเดิม
   ค. การผลิตโดยใช้แรงงานคนเพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องเทคโนโลยี
   ง. การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพื่อจะได้มีทรัพยากรไว้ใช้อย่างยาวนาน   

12. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะที่สำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   ก. มีเหตุผล            ข. พอประมาณ
   ค. รอดพ้น ปลอดภัย         ง. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

13. ปัญหาของสังคมเมืองข้อใดมีความสำคัญที่สุดต่อการดำเนินชีวิต
   ก.  ค่าครองชีพสูง         ข. ความเครียดจากการทำงาน
   ค. การแข่งขันเพื่อการอยู่รอด      ง. ผู้คนมีความหลากหลาย

14. แนวคิดสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด
ก. ความอดทนอย่างยิ่ง         ข. ความประหยัดมัธยัสถ์ให้มาก
ค. การปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง      ง. การติดตามเหตุการณ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

15. หลักการในข้อใดที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
ก. หลักสันโดษ            ข. หลักความพอดี   
ค. หลักการพึ่งตนเอง         ง. หลักการบริโภคนิยม

16. ?เกษตรทฤษฎีใหม่? สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
    ก. การบริหารจัดการเกษตรกรที่ยากจน       ข. การจัดระบบวิถีชีวิตของเกษตรกรใหม่
    ค. การเกษตรผสมผสานในที่ดินที่มีอยู่จำกัด       ง. การบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

17.  หลักการลงทุนในข้อใดที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
    ก. มีเงินเท่าใดก็ลงทุนเท่านั้น      ข. ไม่ลงทุนเกินความสามารถของตน
    ค. ยอมกู้เงินจนเป็นหนี้เพื่อขยายกิจการ   ง. กู้เงินให้มาก เพราะธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา

18. บุคคลในข้อใดถือว่าได้ปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
    ก. สมบัติใส่ปุ๋ยเคมีให้ผักทุกวันเพื่อจะได้ผลผลิตมากๆ            
    ข. สมปองไปโรงเรียนสายทุกวันเพราะเดินทางด้วยเท้า
    ค. สมพรพยายามช่วยงานในครอบครัวเพื่อประหยัดรายจ่าย         
    ง. สมนึกช่วยแม่ทำงานบ้านเพื่อนำเงินค่าขนมไปเข้าร้านเกม

19. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใด
    ก. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6      ข. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7      
    ค. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8      ง. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9   

20. นักเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมในข้อใดที่แสดงว่ายึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ก. สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง            
    ข. ลดการพึ่งพาเศรษฐกิจจากภายนอก
    ค. บันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นประจำทุกวัน
    ง. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
         www.kruthaicenter.com         
   1.   ก   2.   ง   3.   ข   4.   ข   5.   ก
   6.   ก   7.   ง   8.   ก   9.      ข   10.   ค
   11.   ง   12.   ค   13.   ก   14.   ค   15.   ง
   16.   ง   17.   ข   18.   ค   19.   ง   20.   ค